Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl
Offentligheden / Pressen Institut for Molekylærbiologi og Genetik

Færre pattegrise i svineproduktionen dør i fremtiden

Forskningsbaseret viden om genetik fra Aarhus Universitet kan danne basis for velfærdsfremmende avlsmål for dansk svineavl. Allerede nu er pattegrisedødeligheden i avlsbesætningerne reduceret.

Pattegrisedødeligheden i Danmark er på vej ned ved hjælp af målrettet avlsarbejde. Foto: Janne Hansen

I den danske svineproduktion dør omkring hver fjerde pattegris inden fravænning. Langt de fleste dødsfald sker umiddelbart inden fødsel eller ganske få timer eller dage derefter. Der er sket en markant stigning i dødeligheden gennem de seneste  20 år. En af årsagerne til denne kedelige statistik er, at søerne gennem målrettet avlsarbejde føder større og større kuld.

Ved at anvende forskningsbaseret viden fra blandt andet Aarhus Universitet er det muligt at redde millioner af smågriseliv. I 2010 udkom rapporten ”Pattegrisedødelighed i Danmark” fra Aarhus Universitet, som beskriver en række muligheder for at nedbringe dødeligheden blandt andet ved hjælp af genetiske værktøjer. Disse mulige specifikke tiltag er også nævnt i en ny rapport udgivet i januar 2012 af en arbejdsgruppe nedsat af Justitsministeriet til at se på avl af dyr i Danmark. Arbejdsgruppens delrapport omhandler avl af svin.

En af de knapper, man kan dreje på for at mindske pattegrisedødeligheden er at justere avlsmålet – og det gjorde erhvervet for nogle år siden. Før i tiden fokuserede erhvervets officielle avlsmål på, at soen skulle føde så mange grise som muligt. Fra 2004 blev fokus ændret til, at der skal være flest mulige levende grise, når pattegrisene er fem dage gamle, hvor de har bedre chancer for at leve videre. Dette avlsmål kaldes LG5 (”levende grise ved dag 5”).

Dødeligheden falder i avlsbesætningerne

- Rapporten giver dokumentation for, at indførelsen af LG5 i avlsmålet har nedbragt dødeligheden i avls- og opformeringsbesætningerne, og at denne forbedring med tiden vil forplante sig i produktionsbesætningerne, siger seniorforsker Peer Berg fra Aarhus Universitet, som er en af genetikerne bag forskningen, der ligger til grund for anbefalingerne.

- Det må forventes, at den reducerede dødelighed i avls- og opformeringsbesætninger i løbet af de næste fem år vil kunne ses i produktionsbesætningerne, siger han.

Justitsministeriets arbejdsgruppe anbefaler, at der stilles krav til erhvervet om, at der om få år gøres rede for udviklingen i pattegrisedødeligheden i produktionsbesætningerne for at sikre, at LG5 rent faktisk slår igennem i produktionen.

- Indførelsen af LG5 i avlsmålet i stedet for antal fødte grise viser efter arbejdsgruppens opfattelse, at det er muligt at kombinere hensynet til økonomi med etiske hensyn i avlsarbejdet, og det er efter arbejdsgruppens opfattelse meget ønskeværdigt, at der i det fremtidige danske arbejde inden for avl af svin arbejdes videre med at indtænke hensyn til dyrevelfærd og etik, hedder det i rapporten.

Arbejdsgruppen er enige om, at øget inddragelse af sundheds- og velfærdsrelaterede egenskaber generelt forudsætter et øget vidensgrundlag og i mange tilfælde også teknologisk grundlag for at kunne implementeres i praksis. Blandt andet kan viden om genomisk selektion bidrage til en hurtigere avlsfremgang for egenskaber som pattegrisedødelighed og moderegenskaber til gavn for såvel dyrevelfærd som landmandens økonomi.

Yderligere oplysninger: Seniorforsker Peer Berg, Institut for Molekylærbiologi og Genetik, telefon: 8715 7576, mobil: 22291226, email: peer.berg@agrsci.dk

Tekst: Janne Hansen, janne.hansen@agrsci.dk