Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Afgrødegenetik og bioteknologi

Beskrivelse af forskningen ved Sektionen for Afgrødegenetik og bioteknologi

Sektionens forskning er koncentreret om genetiske og molekylærbiologiske undersøgelser af de vigtigste danske kulturplanter – byg, hvede og rajgræs - med det formål at opnå en grundlæggende forståelse af mekanismerne bag vækst og udvikling, herunder især syntese, transport og deponering af næringsstoffer i blade og frø og tolerance overfor abiotisk og biotisk stress. Den opnåede viden anvendes ved hjælp af konventionelle forædlingsteknikker og genetisk modifikation til udvikling af prototyper med forbedrede egenskaber for anvendelse som foder, fødevarer og biomasse.

Gruppen har på Forskningscenter Flakkebjerg state-of-the art faciliteter for moderne planteforskning omfattende nye laboratorier godkendt til arbejde med genetisk modificerede organismer, inkubatorer, klimakamre, drivhuse, semi-field anlæg og markforsøgsarealer. Udover generelle kompetencer inden for molekylær genetik og molekylær biologi har gruppen specialviden inden for heterolog genekspression, laser capture microdissection, genetisk transformation, genomisk selektion og håndtering af data fra wide genome sequencing. 

Målgruppen er danske og internationale forskningsinstitutioner og forskningsnetværk, jordbrugserhvervet, planteforædlere, foder- og fødevareproducenter, enzymindustrien og andre industrier med interesse i innovation på plante- og planteproduktområdet samt myndigheder og samfund. Gruppen har siden sin etablering i 1998 bidraget til Fødevareministeriets myndighedsberedskab inden for især genetisk modifikation af planter samt sameksistens mellem konventionelle, genetisk modificerede og økologisk afgrøder.    

Gruppen arbejder for nærværende indenfor følgende områder:

  • Videreudvikling af vores vidensbasis inden for de molekylære mekanismer bag kornkernens metabolisme, mobilisering og lagring af fosfat, aminosyrer, lagerproteiner, stivelse og mineraler
  • Udbygning af vores kendskab til fodergæssernes genomer og anvendelse af denne viden til forbedring af disses frøsætning, krydsningsfrodighed, bladudbytte og cellevægsfordøjelighed
  • Abiotisk og biotisk stress med særlig vægt på svamperesistens og klimatiske ændringer, herunder effekter af stigende CO2 indhold og tørke.
  • Undersøgelse af proteinoxidation i planter og dens betydning for planternes stressrespons
  • Etablering af en forskningsplatform for kvantitativ og kvalitativ forbedring af korn og græssers vegetative dele for anvendelse til videre bioraffinering, herunder bioetanolfremstilling
  • Videreudvikling og implementering af teknologier inden for heterolog genekspression og genomics/functional genomics
  • Videreudvikling af transformationsteknikker for byg og hvede med særlig henblik på cisgenese og genomisk editering ved hjælp af TALENS.  

Sektionskoordinator