Study projects for 3rd year secondary school student

Praktisk information til lærere og elever

Studieretningsprojekter for 3.G'ere

Institut for Molekylærbiologi og Genetik tilbyder faglig hjælp til studieretningsprojekter (SRP) (og andre større opgaver/projekter) i 3.g på stx og htx inden for biologi, bioteknologi, kemi, fysik, matematik og idræt på fire forskellige lokaliteter i Danmark (Aarhus, Foulum og Flakkebjerg). I visse tilfælde kan engelsk muligvis indgå som et af de to fag i studieretningsprojektet.

Fagbistanden omfatter normalt et ophold i forskerens laboratorium på universitetet i 1-2 dage for at udføre et mindre forsøg samt hjælp med udvælgelse af relevant litteratur.

Hvordan får eleven en aftale om hjælp til SRP?

 1. Eleven udvælger sammen med gymnasielæreren et af projekterne nedenfor og kontakter den person via e-mail (tryk på linket på personen, så du kan se e-mail adressen), som er ansvarlig for dette for at høre om muligheden for at få hjælp til studieretningsprojektet.
  I e-mailen oplyses: navn, email, gymnasium for både eleven og elevens gymnasielærer samt emne for projektet. Der anvendes ikke noget ansøgningsskema.
 2. Når der er opnået en aftale om hjælp til SRP skal gymnasielæreren godkende det valgte projekt.
 3. Når aftalen er på plads, aftaler elev og vejleder, hvor og hvornår laboratoriearbejdet skal udføres.

Rollefordeling

 • Undervisningen er gratis for eleverne og gymnasiet. Universitet afholder alle udgifter til materialer, apparatur og undervisning.
 • Gymnasieeleven står selv for at arrangere transport, forplejning og evt. overnatning. Mad kan købes til rimelige priser i universitetets kantiner.
 • Universitetsmedarbejdere står for undervisning og støtte i forbindelse med det udbudte forløb, men kan ikke indgå i efterfølgende sparring, når forløbet er afsluttet. Diskussion af resultater skal således finde sted i den tid, eleven er i laboratoriet.    
 • Det er gymnasielærerens ansvar at udarbejde problemformuleringen og synliggøre sammenhængen mellem SRP-forløbet og problemformuleringen.

Emner til studieretningsprojekt - Aarhus

Aarhus

 1. Oprensning af enzymet xanthinoxidase. Proteinoprensning og enzymlære Indhold: Fraktionering af mælk, anvendelse af saltfældning, kromatografi og analyse vha. elektroforese og enzymkinetik (bioteknologi, biologi og kemi). Vejleder Jan Trige Rasmussen.
 2. Rundorme og genetiske teknikker. C. elegans, genetisk analyse, aldring. Indhold: Genotypning af mutanter med PCR, analyse af proteinaggregater med fluorescensens mikroskopi (bioteknologi, biologi og kemi). Vejleder Anders Olsen.
 3. Transport over cellemembraner som mål for nye lægemidler. Cellens kobberpumpe som mål for lægemidler. Emneord: kobber, neurodegenerativ sygdom, antibiotika. Indhold: Analyse af stoffer som enten aktiverer eller hæmmer cellens kobberpumpe, udvikling af nye lægemidler (Bioteknologi, kemi, biologi). Poul Nissen ved Christine J.F. Nielsen.
 4. Symbiose mellem planter og bakterier visualiseret ved brug af mikroskop (in English) (Bioteknologi, biologi, fysik). Mikroskopi, symbiose, kvælstoffiksering. Indhold: Deltagerne vil lære om vigtigheden af kvælstoffiksering i naturen, grundlæggende på in vitro kulturer af planter og bakterier og brug af fluorescerende mikroskoper. Forsøget vil præsentere interaktion mellem kvælstoffastgørende bakterier med bælgplanter. Jens Stougaard ved Marcin Nadzieja.

Emner til studieretningsprojekt - Foulum

Foulum - Blichers Allé 20, 8830 Tjele

Ingen SRP-tilbud i 2017.

Emner til studieretningsprojekt - Flakkebjerg

Flakkebjerg - Forsøgsvej 1, 4200 Slagelse

 1. Climate changes and cereal storage proteins (in English). Vejleder Eva Vincze 
 2. Verdens ressourcer af mineralsk fosfor er under stærkt pres: Hvordan kan plantefrøets fosfor afhjælpe dette? (bioteknologi, biologi og kemi) Vejleder Henrik Brinch Pedersen
 3. Gensplejsning af planter.  Emneord: Hvede transformation, E. coli transformation. Indhold: Transient transformation af hvedeembryoer ved hjælp af genkanon; Transformation af E. coli bakterier med GFP og antibiotika resistensgener. Vejleder Inger Bæksted Holme
 4. Find dit favoritgen og hvordan kloner vi gener. Funktion og struktur af gen.
  Indhold: PCR primer design, total RNA-oprensning fra bygblade, cDNA fremstilling, PCR af gen fragment, verificering af gen fragment via gel-elektroforese, kloning af gen ind i vektor, transformation af bakterier, oprensning af plasmid DNA fra bakterier, restriktions enzym analyse, sekvensering af inserts i plasmid (bioteknologi og biologi). Vejleder Søren Borg
 5. Hvordan aktiveres planters gener under stress? Genekspression og stress i planter. Indhold: Kloning af stress-relaterede gener og analyse gen-ekspression ved brug af qPCR (bioteknologi, biologi og kemi). Vejleder Per Gregersen

If you have any enquiries about the contents of the projects, dates and times, and making agreements, please get in touch with the contact person for the relevant project.