Aarhus Universitets segl

Code of Conduct

Code of Conduct for Faculty of Natural Sciences

Vores forpligtelse


For at fremme et åbent og inkluderende miljø, forpligter vi os som medarbejdere, studerende og gæster på Faculty of Natural Sciences (NAT), Aarhus Universitet (AU) til at gøre vores yderste for, at det at arbejde og studere på NAT bliver en indbydende og tilgængelig oplevelse for alle uanset alder, færdighed, uddannelse, erfaring, fysisk statur, udseende, race, etnicitet, nationalitet, religion, politisk tilhørsforhold, seksuel orientering, kønsidentitet/-udtryk, kønskarakteristika, eller socioøkonomisk status.
Vi værdsætter ærlighed og etisk adfærd og fremmer en støttende og anerkendende arbejdsplads, som værdsætter diversitet og inklusion. Alle interaktioner skal foregå med venlighed, omtanke og respekt, og arbejdspladsen skal være et samlingspunkt for nysgerrig udforskning og konstruktiv udveksling af ideer.

Vores standarder


Som vores fælles arbejdsplads bør NAT være fri for enhver form for chikane, dvs. krænkende, intimiderende, ydmygende eller nedgørende adfærd er ikke acceptabelt.

Eksempler på uacceptabel adfærd omfatter (men er ikke begrænset til):

 • Brug af seksualiseret sprog eller billeder, uønsket seksuel opmærksomhed eller tilnærmelser
 • Trolling, fornærmende/nedsættende kommentarer, personlige eller politiske angreb
 • Offentlig eller privat chikane personligt eller via andre kommunikationsmidler
 • Offentliggørelse af andres private oplysninger, såsom en fysisk eller elektronisk adresse uden udtrykkelig tilladelse
 • At benægte eller devaluere andres oplevelser uanset personlig overbevisning
 • Anden adfærd, der med rimelighed kan anses for upassende på en arbejdsplads


Se også AU’s information vedr. krænkende adfærd.


Eksempler på adfærd, som bidrager til at skabe et positivt miljø omfatter (men er ikke begrænset til):

 • Brug af imødekommende og inkluderende sprog og opførsel (vær venlig)
 • At give plads for handicappedes behov
 • At vise respekt og interesse for forskellige perspektiver, synspunkter, forslag og erfaringer (vær nysgerrig)
 • At give og modtage konstruktiv kritik med en positiv indstilling (vær konstruktiv)
 • Fokus på fællesskabet (NAT/institut) frem for at prioritere individuelle interesser
 • At vise empati og respekt over for andre Danmark, og dermed også AU, er et sted, hvor vi respekterer ytringsfrihed og værdsætter humor både i det offentlige rum og i sociale relationer. Det er ikke hensigten med denne Code of Conduct at opgive sådanne iboende værdier i dansk kultur, men derimod at slå fast, at ytringsfrihed og humor på NAT skal bruges med ansvar og ikke som middel til at chikanere enkeltpersoner eller grupper.

Ansvar


Fakultetsledelsen og dermed institutledelserne er ansvarlige for at afklare standarderne for acceptabel adfærd og vil træffe passende og fair foranstaltninger som reaktion på tilfælde af uacceptabel adfærd.

Anvendelsesområde


Denne Code of Conduct gælder for alle på NAT. Det inkluderer videnskabelige og administrative ledere, medarbejdere og studerende (fuldtids- og deltids-) samt gæster. Den gælder både inden for fakultetet, og når en enkeltperson eller en gruppe officielt repræsenterer fakultetet andre steder, herunder offentlige rum.

Eksempler på at repræsentere fakultetet inkluderer brugen af en officiel AU-mailadresse, opslag via en officiel konto på sociale medier, eller i funktionen som udpeget AU-repræsentant. Repræsentation af fakultetet kan yderligere defineres og præciseres af institutledelsen.

Indberetning af overtrædelser


Tilfælde af krænkende, chikanerende eller på anden made uacceptabel adfærd skal indberettes til din institutleder, sekretariatsleder, nærmeste leder, tillidsrepræsentant/fagforening eller arbejdsmiljørepræsentant. Det er også muligt at benytte AUs whistleblowerordning: https://medarbejdere.au.dk/whistleblowerordning

Dekanatet på NAT kan også kontaktes:

 • Birgit Schiøtt, dekan (dean.nat@au.dk)
 • Kristine Kilså, prodekan for uddannelse (kkj@au.dk)
 • Ole Bækgaard Nielsen, prodekan for karriereudvikling og innovation samt ph.d.-skoleleder (obn@au.dk)
 • Poul Nissen, prodekan for forskning (pn@au.dk)
 • Aske Dahl Sløk, sekretariatsleder (ads@au.dk)

Ph.d.-studerende har også mulighed for at kontakte deres ph.d.-partner på ph.d.-skolen Graduate School of Natural Sciences (GSNS) eller den relevante ph.d.-programleder.

Studerende inkl. gæstestuderende kan kontakte studievejledere på Nat-Tech.

Uanset hvem en indberetning sendes til, vil indberetningen og dens afsender blive behandlet med fortrolighed, og eventuelle foranstaltninger, der efterfølgende træffes, vil blive gennemført i tæt dialog med den person, der indberettede hændelsen.

Håndhævelse


Alle indberetninger vil blive gennemgået og undersøgt og vil resultere i et svar, der anses for nødvendigt og passende efter omstændighederne. Den person, som indberetningen indgives til, er forpligtet til at opretholde fortrolighed med hensyn til den person, der indberetter hændelsen.

Afhængig af situationens alvor er der procedurer på fakultets-, universitets- og samfundsniveau for at tage videre skridt. Beslutningen om at eskalere en situation yderligere vil være baseret på et tæt samarbejde mellem kontaktpersonen og indberetningens afsender og vil afhænge af situationens alvor.